Utbildningsinformation

Vem behöver utbildningen?

Webbutbildningen ”Levnadsvanor sjukdomsförebyggande metoder och hälsa” är en del i implementering av nationella riktlinjer sjukdomsförebyggande metoder. Ytterligare kunskapsstöd för arbetet med levnadsvanor, sjukdomsförebyggande metoder och hälsa hittar du under länkar.

Webbutbildningen är ett stöd för dig i ditt arbete och för att underlätta följsamhet till regionala medicinska riktlinjer för tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk aktivitet.

Målgrupperna för utbildningen är:

  • Medarbetare i patientnära arbete (primär målgrupp)
  • Medarbetare inom hälso- och sjukvård (sekundär målgrupp)

Hur lång tid tar det?

Del 1 Levnadsvanor, sjukdomsförebyggande metoder och hälsa       ca 15 minuter

Del 2 Att arbeta med levnadsvanor (kan delas upp i avsnitt)               ca 45 minuter 

Kunskapstest                                                                                       ca 5 minuter

Utvärdering                                                                                          ca 3 minuter

Vad behövs för att göra den?

För att kunna ta del av den nätbaserade introduktionen så behöver du sitta vid en dator med tillgång till hörlurar eller högtalare. Utbildningsmodulerna kan genomföras på läsplattor men är anpassad för PC.

Lärplattformen finns tillgänglig både från din arbetsplats och hemifrån, förutsatt att du har tillgång till Internet. Adressen är https://vgregion.pingpong.se. Interna länkar till intranätet fungerar endast när du sitter på VGR-nätet.

Vad ska du lära dig?

Kunskaper

• Hur du kan uppmärksamma risk för ohälsosamma levnadsvanor
• Hur du kan arbeta med att ge stöd till patienter som vill förändra sina levnadsvanor.
• Motiverande strategier, beteendeförändring och ett hälsofrämjande förhållningssätt.
• Att ha ett personcentrerat samtal om levnadsvanor kopplat till patientens sjukdoms- och
hälsotillstånd
• Vilka patienter som ska erbjudas stöd för förändring samt vilka åtgärder och metoder som kan användas.
• Dokumentation enligt den struktur som har tagits fram av Västra Götalandsregionen.

Förhållningssätt

Samtal om levnadsvanor bör genomföras med ett patientcentrerat och hälsofrämjande förhållningssätt

Hur ser utbildningen ut?

Innehåll

Utbildningen består av följande delar och moment:

• Introduktionsdelen innehåller kunskap om Västra Götalandsregionens arbete med levnadsvanor. Du får också en introduktion i vad det innebär att ge stöd till en person som vill förändra sina vanor.
• De fyra levnadsvanorna och dokumentation. De levnadsvanor som tas upp är tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor samt dokumentation av dessa.
• Kunskapstest omfattar 10 slumpvis utvalda frågor, för godkänt krävs rätt svar på minst 8 av dessa.
• Utvärdering av webbutbildningen som du genomför här i Lärplattformen.
Webbutbildningen kan pausas och avsnittet om de fyra levnadsvanorna och dokumentation kan delas upp.

Uppföljning

Din chef följer upp att du har genomfört alla delar av webbutbildningen inklusive kunskapstestet med hjälp av statistik från Lärplattformen.

Godkännande

Du får godkänt genom att svara på Kunskaptestet och få 8 rätt av 10 frågor.

Hur kan utbildningen bli bättre?

Genom att svara på utvärderingen så bidrar du till utbildningens innehåll och kvalité. Du är också alltid välkommen att kontakta utbildningens kontaktperson. 

Utbildningen ursprungligen framtagen av Region Skåne.

 

Kontaktperson
Erica Sandberg, processledare HFS
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pia Haikka, processledare HFS,
Skaraborgs Sjukhus

Granskare
Ingela Kumlin, utvecklingsledare, Närhälsan

Anna Cavrak, processledare,
Södra Älvsborgs Sjukhus

Beställare
Karin Fröjd, enhetschef,
Koncernkontor hälso- och sjukvård

Publicerad
2016-12-06

Senast ändrad
201xx-xx-xx